Privacy Policy

Inleiding

Stichting Corsief (hierna: ‘Corsief’) houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van de website www.corsief.nl (hierna: ‘de website’).

In deze privacy verklaring wordt uiteengezet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verkrijgen, voor welke doelen, wat uw rechten als bezoeker en/of gebruiker van de Website of als abonnee zijn en hoe u deze kunt inroepen.

Alle gegevens die door middel van deze website, via de abonnementenadministratie of door de redactie worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en met zorg behandeld. Corsief tracht de opslag en doorgifte zowel online als offline zo veilig mogelijk te verwerken.

Definities

Persoonsgegevens: alle tot een individuele natuurlijke persoon herleidbare gegevens.

Verantwoordelijke: Stichting Corsief – Zundert.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Corsief biedt een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar kunnen in het belang van het kind dit privacybeleid lezen. Zij kunnen in plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens.

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking

Corsief kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, leeftijd, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u een abonnement neemt of ander product afneemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.

De servers van Corsiefs internetprovider kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps). Corsief maakt alleen gebruik van zogenaamde essentiële cookies en gebruikt de gegevens niet voor data-analyses of productaanprijzing. Om deze reden vragen we ook niet om een cookie consent.

De persoonsgegevens worden door Corsief verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement;
  2. De administratie en communicatie met betrekking tot uw abonnement;
  3. Het verzenden van betalingsverzoeken,facturen en/of herinneringen;
  4. De deelname aan de Corsiefpoule;
  5. Nominaties van de Corsief Awards;
  6. Inschrijving en bestellingen van bijzondere acties, bijvoorbeeld de uitgave van een boek;
  7. Het schrijven van teksten of het verzamelen van beeldmateriaal voor in het tijdschrift Corsief of in andere uitgaven van de stichting. Op de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden zijn uitzonderingen of afwijkingen vastgesteld in de AVG. Op de website https://www.nvj.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over deze journalistieke exceptie;
  8. Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke gegevens bij Corsief dan kunt u een e-mail te sturen naar Stichting Corsief op het adres abonnement@corsief.nl onder vermelding van ‘AVG en mijn persoonlijke gegevens’.

Corsief bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.

Delen van persoonsgegevens

Uw NAW-gegevens worden door Corsief gedeeld met de drukkerij, die de verzending van de Corsief verwerkt.

In bijzondere gevallen kan Corsief zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het Corsief-netwerk en de Corsief-diensten te garanderen. Corsief kan uw persoonsgegevens (NAW) ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Corsief aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting (bijvoorbeeld aan de drukkerij, die de verzending van de Corsief verwerkt).

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Corsief tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden.

Voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit bepaalt, heeft u het recht de door Corsief verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Hiertoe kunt u schriftelijk contact opnemen met Corsief door een e-mail te sturen naar abonnement@corsief.nl onder vermelding van ‘inzage persoonsgegevens’. Op verzoek dient u ook een kopie van een identificatiebewijs op te sturen, zodat Corsief kan verifiëren dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Corsief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.

Algemeen geldt dat indien u vragen hebt over de manier waarop Corsief met uw persoonsgegevens omgaat, u altijd een e-mail kunt sturen aan abonnement@corsief.nl onder vermelding van ‘Vraag privacy’.

Beveiliging

Corsief heeft – met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is – adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Corsief behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

Website

Gebruik van cookies

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.

Corsief gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de website te bevorderen. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de website van Corsief worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Corsief maakt alleen gebruik van zogenaamde essentiële cookies, waarvoor geen toestemming is vereist van de bezoeker.  Voor uitgebreidere informatie kunt u onze cookie policy raadplegen.

Websites/webpagina’s van derden

De websites van Corsief bevatten (hyper)links naar websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door Corsief, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Corsief heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Corsief verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: abonnement@corsief.nl onder vermelding van ‘vraag privacy’.